1. Legal
 2. Privacy policy
Ātrā atlase

VISPĀRĒJĀ LEXUS
PRIVĀTUMA UN DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

1. IEVADS

Lexus ievēro jūsu privātumu. Jums kā Lexus klientam, patērētājam vai plašākas sabiedrības loceklim u.c. ir tiesības uz Personas datu aizsardzību. Šie dati var būt saistīti ar jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, bet arī ar citiem datiem, piemēram, ar jūsu transportlīdzekļa identifikācijas numuru (TIN), (ģeo-)lokāciju utt.

Šajā Vispārējā Lexus Privātuma un datu aizsardzības politikā (“šī Politika”) mēs aprakstām, kā un kāpēc ievācam jūsu Personas datus, ko darām ar tiem, ar ko tos koplietojam, kā aizsargājam tos, kā arī jums pieejamās izvēles saistībā ar Personas datiem.

Šī Politika ir piemērojama jūsu Personas datu apstrādei attiecībā uz dažādiem pakalpojumiem, rīkiem, lietotnēm, tīmekļa vietnēm, portāliem, (tiešsaistes) pārdošanas veicināšanas pasākumiem, mārketinga darbībām, sponsorētām sociālo mediju platformām utt., ko mēs nodrošinām vai darbinām vai ko nodrošina vai darbina mūsu vārdā.

Šī Politika ietver vispārējus noteikumus un skaidrojumus. To papildina atsevišķi specifiski privātuma paziņojumi, kas saistīti ar īpašiem pakalpojumiem, rīkiem, lietotnēm, tīmekļa vietnēm, portāliem, (tiešsaistes) pārdošanas veicināšanas pasākumiem, mārketinga darbībām, sponsorētām sociālo mediju platformām utt., ko nodrošina vai darbina Lexus vai cita persona Lexus vārdā. Šos privātuma paziņojumus jūs saņemsit, kad būs nepieciešami jūsu Personas dati iepriekš minēto darbību veikšanai (piemēram, tīmekļa vietnēs, portālos, individuālās saziņas pakalpojumos, jaunumu pārskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, notikumos utt.).

Šī Politika ir piemērojama visiem jūsu Personas datiem, ko apkopo Toyota Motor Europe NV/SA un/vai Toyota Baltic AS] vai tās vārdā, šajā Politikā kopā saukti “Lexus”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”.

Ja piekrītat šīs Politikas nosacījumiem, jūs piekrītat, ka mēs apstrādāsim jūsu Personas datus tādējādi, kā aprakstīts šajā politikā.

Politikas noslēgumā jūs atradīsit šajā politikā izmantoto galveno jēdzienu un ar lielo sākuma burtu rakstīto terminu definīcijas (piemēram, Personas dati, Apstrāde, Datu pārzinis...).

 

2. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Organizācijas, kas ir atbildīgas par jūsu Personas datu apstrādi, ir:

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brussels
Beļģija

un

Toyota Baltic AS (TBA)
Järvevana tee 7b
10112, Tallina
Igaunija

 

3. AR KO VARAT SAZINĀTIES, JA JUMS IR JAUTĀJUMI VAI PIEPRASĪJUMI? DATU AIZSARDZĪBAS KONTAKTPUNKTS

Mēs esam izveidojuši Datu aizsardzības kontaktpunktu, kas apstrādās jūsu jautājumus vai pieprasījumus saistībā ar šo Politiku, jebkuru specifisko privātuma paziņojumu, jūsu Personas datiem (un to apstrādi).

Ja jums rodas jautājumi vai pieprasījumi, vai sūdzības saistībā ar šīs Politikas piemērošanu vai lai izmantotu savas tiesības, kā aprakstīts šajā Politikā, jūs varat ar mums sazināties Datu aizsardzības kontaktpunktā:

privacy@toyota.ee, un

Järvevana tee 7b, 10112, Tallina, Igaunija.

 

4. PAMATPRINCIPI

Mēs novērtējam jūsu Personas datus, ko esat mums uzticējuši, un mēs esam apņēmušies apstrādāt Personas datus godīgā, pārskatāmā un drošā veidā. Lexus piemērotie pamatprincipi ir šādi:

 • Likumība: mēs vāksim jūsu Personas datus godīgā, likumīgā un pārskatāmā veidā.
 • Datu minimizācija: mēs aprobežosimies ar to Personas datu ievākšanu, kas ir tieši saistīti un nepieciešami mērķiem, kam tie tiek vākti.
 • Mērķa ierobežošana: mēs vāksim jūsu Personas datus tikai noteiktiem, skaidri paustiem un likumīgiem mērķiem un papildus neapstrādāsim jūsu Personas datus veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem.
 • Pareizība: mēs saglabāsim jūsu Personas datus pareizus un aktuālus.
 • Datu drošība un aizsardzība: mēs ieviesīsim tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu datu drošības un aizsardzības līmeni, cita starpā ņemot vērā jūsu aizsargājamo Personas datu būtību. Minēto pasākumu mērķis ir nepieļaut neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu zaudējumu, vai izmaiņas, kā arī jebkura cita veida nelikumīgu apstrādi.
 • Piekļuve un labošana: mēs apstrādāsim jūsu Personas datus saskaņā ar jūsu juridiskajām tiesībām.
 • Uzglabāšanas ierobežošana: mēs uzglabāsim jūsu Personas datus tādā veidā, kas atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem datu aizsardzības jomā, un ne ilgāk, kā nepieciešams mērķiem, kuriem tie ir savākti.
 • Aizsardzība starptautiskai datu nodošanai: mēs nodrošinām, ka jūsu Personas dati, kas nodoti ārpus EEZ, ir pienācīgi aizsargāti.
 • Drošības pasākumi attiecībā uz trešām personām: mēs nodrošināsim, ka trešo personu piekļuve Personas datiem (un to nodošana trešām personām) notiek saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un atbilstošām līgumiskām garantijām.
 • Tiešā mārketinga un sīkdatņu likumība: nosūtot jums pārdošanas veicināšanas materiālus vai izvietojot sīkdatnes jūsu datorā, mēs nodrošināsim, ka mēs tā rīkojamies saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

5. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDE: KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN UZ KĀDA JURIDISKĀ PAMATOJUMA

Kad mums ir nepieciešami jūsu Personas dati, mēs vienmēr nepārprotami jūs informēsim par to, kādus jūsu Personas datus mēs vācam. Mēs jums sniegsim šo informāciju ar atsevišķu privātuma paziņojumu, kas būs, piemēram, iekļauts noteiktos pakalpojumos (tostarp komunikācijas pakalpojumos), elektroniskos jaunumu apskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, pasākumu uzaicinājumos utt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jūsu personas datus var apstrādāt, ja:

 • jūs esat devis(-usi) piekrišanu apstrādes mērķiem (kā aprakstīts privātuma paziņojumā, kas saistīts ar konkrēto apstrādi). Lai novērstu šaubas, jums vienmēr ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt; vai
 • tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu, kurā jūs esat līgumslēdzējs; vai
 • ar šādu apstrādi mēs tiecamies sasniegt likumīgas intereses, kas nav pretrunā jūsu privātuma tiesībām. Jūs par šādām likumīgajām interesēm atbilstoši informēs ar privātuma paziņojumu, kas saistīts ar konkrētu apstrādi.
 • to paredz tiesību akti.

 

6. KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs apstrādāsim jūsu Personas datus tikai noteiktiem, skaidri paustiem un likumīgiem mērķiem, un mēs papildus neapstrādāsim jūsu Personas datus veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem.

Šāds mērķis var būt jūsu veikta pasūtījuma izpilde, mūsu tīmekļa vietņu vai portālu apmeklējuma uzlabošana, mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošana vispārīgā līmenī, pakalpojumu un lietotņu, mārketing komunikācijas un darbību piedāvāšana utt. Jūsu Personas datu apstrādes mērķis būs skaidri noteikts attiecīgajā privātuma paziņojumā saistībā ar konkrēto apstrādi. Šāds privātuma paziņojums būs pieejams, piemēram, tīmekļa vietnē vai portālā, lietotnē, elektroniskā jaunumu apskatā utt.).

 

7. JŪSU PERSONAS DATU PAREIZĪBAS UN AKTUALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Mums ir svarīgi saglabāt jūsu Personas datu ierakstus pareizus un aktuālus. Lūdzu, informējiet mūs par jebkādām izmaiņām vai kļūdām jūsu Personas datos, cik drīz vien iespējams, sazinoties ar mums Datu aizsardzības kontaktpunktā (lūdzu, skatiet 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”). Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka nepareizi vai novecojuši Personas dati tiktu izdzēsti vai attiecīgi koriģēti.

 

8. PIEKĻUVE JŪSU PERSONAS DATIEM

Jums ir tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, ko mēs apstrādājam, un, ja jūsu Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi, pieprasīt jūsu Personas datu labošanu vai dzēšanu. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija saistībā ar jūsu tiesībām uz privātumu vai vēlaties izmantot kādas no šīm tiesībām, lūdzam sazināties ar mums Datu aizsardzības kontaktpunktā (skat. 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”).

 

9. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs uzglabāsim jūsu Personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Mēs uzglabāsim jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams mērķiem, kuriem mēs apstrādājam jūsu Personas datus, vai lai izpildītu tiesību aktu prasības. Lai saņemtu informāciju par to, cik ilgi noteiktus Personas datus, visticamāk, uzglabās, pirms tos dzēsīs no mūsu sistēmām un datubāzēm, lūdzam sazināties ar Datu aizsardzības kontaktpunktu (skat. 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”).

 

10. JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mums ir ieviesti tehniski un organizatoriski drošības pasākumi, lai aizsargātu jūsu Personas datus pret nelikumīgu vai neatļautu piekļuvi vai izmantošanu, kā arī pret nejaušu nozaudēšanu vai kaitējumu to integritātei. Tie ir izstrādāti, ņemot vērā mūsu IT infrastruktūru, potenciālo ietekmi uz jūsu privātumu un saistītās izmaksas, kā arī saskaņā ar pašreizējiem nozares standartiem un praksi.

Jūsu Personas datus apstrādās trešās puses Datu apstrādātājs tikai tad, ja šāds Datu apstrādātājs piekritīs ievērot šos tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus.

Datu drošības saglabāšana nozīmē jūsu Personas datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsargāšanu:

(a) Konfidencialitāte: mēs pasargāsim jūsu Personas datus pret nevēlamu atklāšanu trešām personām.

(b) Integritāte: mēs pasargāsim jūsu Personas datus pret izmaiņām, ko veic nepilnvarotas trešās personas.

(c) Pieejamība: mēs nodrošināsim, ka pilnvarotās puses spēj piekļūt jūsu Personas datiem, kad tas ir nepieciešams.

Mūsu datu drošības procedūras ietver: piekļuves drošību, rezerves sistēmas, uzraudzību, pārskatīšanu un uzturēšanu, drošības incidentu pārvaldību un nepārtrauktību, utt.

 

11. SĪKDATŅU UN TAMLĪDZĪGU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA

Mūsu tīmekļa vietnēs mēs izmantojam sīkdatnes. Tas palīdz mums sniegt jums labāku pieredzi, pārlūkojot mūsu tīmekļa vietni, kā arī ļauj mums uzlabot mūsu vietni.

Sīkāku informāciju par to, kā mēs lietojam sīkdatnes un kā no tām izvairīties, lūdzam skatīt mūsu sīkdatņu politikā, kas pieejama Vietnes Sīkdatnes.

 

12. PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Atkarībā no mērķiem, kādiem mēs ievācam jūsu Personas datus, mēs varam izpaust tos šādām saņēmēju kategorijām, kas apstrādās jūsu Personas datus tikai šo mērķu ietvaros:

a) Mūsu organizācijās un mūsu zīmolu vidē:

 • Mūsu pilnvarotajiem darbiniekiem;
 • Mūsu radniecīgajiem un meitasuzņēmumiem;
 • Pilnvaroto mazumtirgotāju un Pilnvaroto remontētāju tīkla dalībniekiem, kurus esat norādījis(-usi) kā vēlamos Pilnvarotos mazumtirgotājus vai Pilnvarotos remontētājus vai kas atrodas jūsu tuvumā (atbilstoši jūsu pasta indeksam, adresei), vai ar ko esat sazinājies(-usies);

b) Trešo pušu uzņēmējdarbības partneri:

 • Reklāmas, mārketinga un pārdošanas veicināšanas aģentūras: lai palīdzētu mums nodrošināt un analizēt mūsu reklāmas un pārdošanas veicināšanas kampaņu efektivitāti;
 • Uzņēmējdarbības partneri: piemēram, uzticami uzņēmumi, kas var izmantot jūsu Personas datus, lai sniegtu jums pakalpojumus un/vai produktus, ko jūs pieprasījāt, un/vai kas var sniegt jums mārketinga materiāls (ja esat piekritis(-usi) saņemt šādus mārketinga materiālus). Mēs aicinām šādus uzņēmumus vienmēr rīkoties saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un šo Politiku, kā arī pievērst lielu uzmanību jūsu personiskās informācijas konfidencialitātei;
 • Lexus pakalpojumu sniedzēji: uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus Lexus vai tā vārdā ar mērķi sniegt šādus pakalpojumus (piemēram, Lexus var nodot jūsu Personas datus ārējiem ar IT saistītu pakalpojumu sniedzējiem)

c) Citas trešās personas: - ja noteikts tiesību aktos vai likumīgi nepieciešams, lai pasargātu Lexus:

 • lai izpildītu tiesību aktu prasības, varas iestāžu pieprasījumus, tiesu rīkojumus, juridiskās procedūras, pienākumus, kas saistīti ar ziņošanu un informācijas sniegšanu varas iestādēm, utt.;
 • lai pārbaudītu vai nodrošinātu atbilstību Lexus politikām un līgumiem; un
 • lai pasargātu Lexus un/vai tā klientu tiesības, īpašumu vai drošību;
 • saistībā ar korporatīviem darījumiem: uzņēmējdarbības nodošanas vai nodalīšanas gadījumā pilnā vai daļējā apmērā, kā arī citos Lexus uzņēmējdarbības daļējas vai pilnīgas apvienošanās, konsolidācijas, kontroles maiņas, reorganizācijas vai likvidācijas gadījumos.

Lūdzam ņemt vērā, ka trešo personu saņēmēji, kas uzskaitīti b) un c) punktā iepriekš, jo īpaši pakalpojumu sniedzēji, kas var piedāvāt produktus un pakalpojumus, izmantojot Lexus pakalpojumus vai lietotnes vai savus kanālus, var atsevišķi ievākt Personas datus no jums. Šādā gadījumā šīs trešās personas ir pilnībā atbildīgi par šādu Personas datu kontroli, un uz jūsu darījumiem ar trešām personām attieksies to noteikumi un nosacījumi.

 

13. SPECIFISKA SAZIŅA AR MŪSU PILNVAROTAJIEM MAZUMTIRGOTĀJIEM UN REMONTĒTĀJIEM

Ja iegādājaties automašīnu vai citu produktu vai pakalpojumu no kāda no mūsu Pilnvarotajiem mazumtirgotājiem vai Pilnvarotajiem remontētājiem vai sniedzat tiem savu personisko informāciju, jūs ar šo Pilnvaroto mazumtirgotāju vai Pilnvaroto remontētāju nodibināt atsevišķas attiecības. Šādā gadījumā tie kļūs par jūsu Personas datu pārzini, iespējams, kopā ar mums. Ja jums rodas jautājumi vai pieprasījumi saistībā ar jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, ko īsteno kāds no Pilnvarotajiem mazumtirgotājiem vai Pilnvarotajiem remontētājiem, sazinieties ar tiem tiešā ceļā.

Kā tiek noskaidrots jūsu vēlamais Pilnvarotais mazumtirgotājs vai Pilnvarotais remontētājs? Vēlamais Pilnvarotais mazumtirgotājs vai Pilnvarotais remontētājs ir 1) Pilnvarotais mazumtirgotājs vai Pilnvarotais remontētājs, ko jūs izvēlējāties kā vēlamo kādā no jūsu MyLexus konta iestatījumiem (ko varat mainīt jebkurā laikā), vai 2) ja šādu izvēli neveicāt, mēs noteiksim Pilnvaroto mazumtirgotāju vai Pilnvaroto remontētāju, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu (tuvāko jums atbilstoši pasta indeksam, adresei) vai jūsu iepriekšējo saziņu ar mūsu tīklu.

 

14. SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANA

Ja jūs Lexus rīkā (tīmekļa vietnē, portālā...) izmantojat kāda sociālā medija pierakstīšanos (piemēram, jūsu Facebook kontu), Lexus reģistrēs jūsu Personas datus, kas pieejami šajā sociālajā medijā, un tas, ka jūs izmantojat šādu sociālo mediju, nozīmē, ka sniedzat nepārprotamu piekrišanu jūsu Personas datu, ko Lexus reģistrē ar šā rīka starpniecību, paziņošanai.

Reizēm Lexus veicina (personas) datu publikāciju ar tādu sociālo mediju starpniecību kā Twitter un Facebook. Šiem sociālajiem medijiem ir savi lietošanas noteikumi, kas jums jāņem vērā, kad lietojat sociālos medijus. Atgādinām, ka publikācijai sociālajos medijus var būt noteiktas sekas, tostarp jūsu privātumam un to personu privātumam, kuru Personas datus koplietojat, piemēram, īslaicīga nespēja atsaukt publikāciju. Jūs esat pilnībā atbildīgs(-a) par savām publikācijām. Lexus neuzņemas atbildību un saistības šajā sakarā.

 

15. NODOŠANA ĀRPUS EEZ

Jūsu Personas datus var nodot saņēmējiem, kas var atrasties ārpus EEZ, un mēs un šie saņēmēji ārpus EEZ varam tos apstrādāt. Saistībā ar jūsu Personas datu nodošanu uz valstīm ārpus EEZ, kas parasti nepiedāvā līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni kā EEZ, Lexus ieviesīs atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu Personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni. Šie pasākumi var būt, piemēram, vienošanās ar saņēmējiem par saistošiem līguma nosacījumiem, kas garantē piemērotu aizsardzības līmeni.

Mēs vienmēr nepārprotami jūs informēsim, ja jūsu Personas dati tiks nosūtīti ārpus EEZ. Mēs jums sniegsim šo informāciju ar atsevišķu privātuma paziņojumu, kas būs, piemēram, iekļauts noteiktos pakalpojumos (tostarp komunikācijas pakalpojumos), elektroniskos jaunumu apskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, pasākumu uzaicinājumos utt.

 

16. JŪSU IZVĒLES UN JŪSU TIESĪBAS

Mēs attiecībās ar jums vēlamies būt pēc iespējas pārskatāmi, lai jūs varētu veikt pamatotas izvēles saistībā ar to, kā vēlaties, lai mēs izmantojam jūsu Personas datus.

 • Jūsu saziņas veidu izvēle

Šai kontekstā jūs varat veikt virkni izvēļu attiecībā uz to, kā vēlaties, lai mēs ar jums sazināmies, ar kāda kanāla starpniecību (piemēram, e-pastā, pastā, sociālajos medijos, telefoniski...) un kādiem mērķiem. Atteikšanās norādījumi ir ietverti jums nosūtītajos ziņojumos. Jūs vienmēr varat atsaukt piekrišanu, ko jūs sniedzat, lai saņemtu no mums paziņojumus.

 • Jūsu personas dati

Jūs vienmēr varat ar mums sazināties, izmantojot Datu aizsardzības kontaktpunktu (skat. 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”), lai noskaidrotu, kādi Personas dati ir mūsu rīcībā un kāda ir to izcelsme. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības saņemt jūsu Personas datus, ko esat mums sniedzis(-gusi), plaši izmantotā, strukturētā, mašīnlasāmā formātā un nodot jūsu Personas datus trešai personai pēc jūsu izvēles.

 • Jūsu labojumi

Ja savos Personas datos atklājat kļūdas vai konstatējat, ka tie ir nepilnīgi vai nepareizi, jūs varat mums arī pieprasīt, lai mēs tos izlabojam vai papildinām.

 • Jūsu ierobežojumi

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu apstrādes ierobežojumus (piemēram, kamēr tiek pārbaudīts jūsu Personas datu pareizums).

 • Jūsu iebildumi

Tāpat jūs varat iebilst pret jūsu Personas datu lietošanu tiešā mārketinga mērķiem (ja vēlaties, varat arī mums norādīt, kādos kanālos un cik bieži vēlaties, lai mēs ar jums sazinātos) vai jūsu Personas datu koplietošanu ar trešām pusēm tiem pašiem mērķiem.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu turpmākai Personas datu, ko esat mums sniedzis(-gusi), apstrādei, sazinoties ar mums Datu aizsardzības kontaktpunktā (lūdzu, skatiet 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”).

Turklāt jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēšam noteiktus datus, kas attiecas uz jums (izņemot dažus gadījumus, piemēram, lai pierādītu darījumu vai kad to paredz tiesību akti).

Visbeidzot, lūdzam ņemt vērā, ka jums ir tiesības iesniegt sūdzību pret Datu pārzini attiecīgajā datu aizsardzības iestādē (DAI).

Attiecībā uz TME (kā Datu pārzini) atbilstošā DAI ir Beļģijas Datu aizsardzības iestāde. Attiecībā uz TBA (kā Datu pārzini) atbilstošā DAI ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija.

 

17. JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Šīs Politikas prasības papildina, nevis aizvieto, citas prasības, kas paredzētas piemērojamos tiesību aktos datu aizsardzības jomā. Ja rodas pretrunas starp šīs Politikas saturu un piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām, prioritāte būs piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Lexus jebkurā brīdī var grozīt šo Politiku. Ja tā notiks, mēs jūs informēsim par izmaiņām un lūgsim jūs pārlasīt jaunāko Politikas versiju, kā arī apstiprināt piekrišanu tai. Jūs varat periodiski pārbaudīt šo Politiku šeit Juridiskā Informācija, lai iepazītos ar jebkādām izmaiņām.

 

18. DEFINĪCIJAS

Šajā Politikā turpmāk uzskaitītajiem terminiem ir šāda nozīme:

(a) Datu pārzinis ir organizācija, kas nosaka mērķus, kuriem apstrādā Personas datus, kā arī to apstrādes veidus.
Ja vien neesam norādījuši citādi, Datu pārziņi ir Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Beļģija) un Toyota Baltic AS (Järvevana tee 7b,10138, Tallina, Igaunija). Papildu informācija var būt sniegta ar atsevišķu privātuma paziņojumu, kas būs iekļauts, piemēram, noteiktos pakalpojumos (tostarp komunikācijas pakalpojumos), elektroniskos jaunumu apskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, pasākumu uzaicinājumos utt.

(b) Datu apstrādātājs ir persona vai organizācija, kas apstrādā jūsu Personas datus Datu pārziņa vārdā.

(c) Datu aizsardzības kontaktpunkts ir kontaktpunkts (piem., Lexus iecelta persona attiecīgajā jurisdikcijā), kur varat vērsties pie Datu pārziņa ar jautājumiem vai pieprasījumiem saistībā ar šo Politiku un/vai jūsu Personas datiem (to apstrādi) un kas risinās šādus jautājumus un pieprasījumus. Ja vien mēs neesam norādījuši citādi, ar Datu aizsardzības kontaktpunktu var sazināties, kā aprakstīts 3. sadaļā “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”.

(d) EEZ ir Eiropas Ekonomikas zona (= Eiropas Savienības dalībvalstis + Islande, Norvēģija un Lihtenšteina).

(e) Personas dati ir dati, kas tieši ar jums saistīti vai kas ļauj jūs identificēt, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (TIN), (ģeo-)lokācija utt.

(f) Apstrāde ir jūsu Personas datu vākšana, piekļūšana tiem un visa veida izmantošana.